Voorwaarden aanvraag

Alleen ANBI-erkende  instellingen kunnen  per e-mail een financiële bijdrage aan het Steunfonds vragen voor steun voor hun individuele cliënten in de leeftijd tot 18 jaar die in Brabant of Noord-Limburg wonen.

De ingediende aanvragen worden door het bestuur  van het Steunfonds beoordeeld op vastgestelde criteria en vervolgens wordt het toegewezen bedrag uitgekeerd aan de instelling. De betrokken instanties zijn verantwoordelijk voor het goed terecht komen van de steun en dienen dit dan ook te verantwoorden in hun financieel jaarverslag.

De rechtmatigheid van de aanvragen en de uitbetalingen worden steekproefsgewijs gecontroleerd.

Voorbeelden van aanvragen zijn: kleding en schoenen, inrichting van een kamer indien sprake is van verhuizing naar een nieuwe situatie, studiekosten, schoolreis, vakantiekamp, sport en hobby,  fiets, Computer/laptop, telefoon,  medische kosten die buiten verzekering vallen, baby-uitzet, vakantiereisjes e.d.

Aanvragen voor laptops van kinderen die gebruik maken van het middelbaar onderwijs zullen in eerste instantie worden afgewezen, deze dienen bij de school aangevraagd te worden. Mochten er redenen zijn waarom de school geen vergoeding voor de laptop geeft dan kan er alsnog een aanvraag worden gedaan.

Niet vergoed worden o.a. de ouderbijdrage voor school, taxivervoer naar een gewenste BSO en alle kosten die niet rechtstreeks voor het kind zijn bedoeld (bijvoorbeeld financiële steun aan de ouders van een kind).

Aan de genoemde voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Het besluit van het bestuur van de Stichting is bepalend en hiertegen kan geen beroep worden ingediend.